PDA

View Full Version : Ngôn Ngữ Học



 1. Power Translator 11 Professional Multilanguage
 2. The Oxford Picture Dictionary Interactive CD-ROM
 3. Siêu Từ Điển LiGo: Hơn 60 Ngôn Ngữ+Hổ Trợ Phát ?m+Dịch Văn Bản
 4. Longman Advanced American Dictionary
 5. Thành Ngữ Anh - Việt
 6. 117 Việt Fonts (chữ thư pháp), collection 2007
 7. Software Học Ngoại Ngữ
 8. BaByLon 7 - Text Translations in 75 languages
 9. PC Translator 2007
 10. Cambridge Advanced Learner Dictionary
 11. Online Translate v2.0
 12. HuyBien MultiDictionary v9.0 - Bộ Tự Điển Đa Ngôn Ngữ
 13. Kho Softs Học Languages Đa Ngôn Ngữ
 14. Rosetta Stone Ultimate Multilanguage DVD
 15. Oxford Advanced Learner Dictionary 7th Edition
 16. Portable Oxford Practice Grammar
 17. Babylon Professional v.7.0.2.3 Plus Oxford Dictionary
 18. LingvoSoft 2007 - 2008 Tử điển
 19. Merriam-Webster's Collegiate Dictionary & Thesaurus
 20. Bộ Từ Điển Của Hồ Ngọc Đức
 21. LingvoSoft Dictionary 2007 (42 languages)