PDA

View Full Version : Chuyện.....gia đìnhsaothangnam
07-29-2008, 11:02 PM
-Bố mà chẳng ai ưa : BỐ LÁO
-Mẹ mà ai cũng ghét :MẸ M?N
-Bác mà không ai thích : BÁC THẰNG BẦN
-Cô mà ai cũng sợ: C? ĐỘC
-Thầy mà chẳng ai khoái nỗi: THẦY LANG BĂM
-Con mà chẳng ai dám nuôi : CON TIN
-Bà mà ai cũng phải gặp đầu tiên : B? MỤ
-?ng mà không ai muốn tiếp xúc : ?NG BA MƯƠI (cọp)

ST

ANH-HAI
07-29-2008, 11:48 PM
xin bổ túc :
Bố noí chuyện không thật : BỐ NÁO
Bố không còn răng cười thấy nếu : BỐ NẾU
Mẹ không ai dám gần sợ lây : MẸ GHẺ.
hihihi