PDA

View Full Version : Tiếng Huế : Tổ tiên cuả ngươì Nhật ?



ANH-HAI
07-30-2008, 06:15 PM
Một người Nhật đi tìm tổ tiên của mình. Anh đi khắp thế giới tìm nhưng vô vọng.
Cuối cùng anh đến ga xe lưã xứ Huế ở Việt Nam.
Anh nghe người ta nói chuyện: - Mi đi ga chi? -
Tau đi ga ni.
Ga ni ga chi?
Ga chi như ri?
Ga như ri mi lo ra đi.
Tau đi nghe mi!
Anh mừng rỡ reo lên " Đây chính là tổ tiên của người Nhật"

ST